Statut

Statut

 STATUT

Fundacji pod nazwą:
Fundacja Semibrevis

Tekst jednolity

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
,,Fundacja Semibrevis” zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez Fundatora: Fryderyka Mizerskiego, aktem notarialnym Repertorium A numer 4442/2016 z dnia 24.08.2016 przed Notariusz Małgorzatą Szyszko w jej Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Michała Bałuckiego 4 lokal nr 2, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. nr 46 z 1991 r.,poz. 203, ze zmianami Dz.U. nr 121 z 1997 r., poz. 769 i Dz.U. nr 120 z 2000r., poz. 1268) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§2
Z chwilą zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy posiada ona osobowość prawną.

§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław, województwo dolnośląskie.

§ 4
1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacji może ona prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa.
3. Fundacja może tworzyć jednostki organizacyjne: oddziały, filie, ośrodki, biura i zakłady w kraju lub za granicą.
4. Fundator w drodze uchwały podejmuje decyzje o utworzeniu lub o likwidacji w kraju lub zagranicą jednostek organizacyjnych fundacji, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
5. Zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych, o jakich mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, sposób powoływania władz oraz ich kompetencji określa regulamin podjęty przez Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§5
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 6
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 7
W związku z prowadzoną działalnością Fundacja może nawiązywać kontakty międzynarodowe z poszanowaniem norm prawa międzynarodowego, prawa polskiego oraz prawa ojczystego kontrahentów zagranicznych.

§ 8
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 9
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo) oraz pieczęci zawierającej jej nazwę i siedzibę.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 10
1. Celem Fundacji jest upowszechnianie dostępu do kultury i sztuki wśród społeczeństwa, w szczególności poprzez realizację celów wymienionych niżej:
1) popularyzację, wspomaganie i promowanie muzyki przede wszystkim późnego średniowiecza i renesansu,
2) promowanie i wspieranie twórczości inspirowanej muzyką epoki średniowiecza i renesansu,
3) propagowanie i wspieranie działań łączących różne dziedziny sztuki,
4) skupianie wokół idei Fundacji dydaktyków, działaczy i artystów oraz rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami twórczymi i naukowymi,
5) wspieranie rozwoju indywidualnych talentów muzycznych,
6) działalność na rzecz rozwoju kultury i twórczości,
7) sprzyjanie promocji kulturalnej regionu,
8) prowadzenie działalności wspierającej twórców,
9) pomoc w zdobywaniu funduszy na działalność artystyczną,
10) działania dydaktyczne,
2.Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) organizowanie i finansowanie przedsięwzięć artystycznych w postaci wydarzeń kulturalnych, w Polsce i za granicą z udziałem artystów polskich i zagranicznych,
2) pomoc w realizacji projektów artystycznych i naukowych propagujących cele Fundacji, w tym przez finansowanie zakupu materiałów nutowych, akcesoriów muzycznych i sprzętu muzycznego,
3) organizowanie warsztatów praktycznych i teoretycznych,
4) organizowanie i wspieranie organizacji szkoleń, kursów, wykładów, festiwali, imprez kulturalnych, seminariów, warsztatów artystycznych, koncertów, oraz wszelkich innych form oddziaływania kulturalnego,
5) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie idei i celów Fundacji,
6) współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organami i instytucjami publicznymi: państwowymi i samorządowymi, a także z instytucjami prywatnymi, wyznaniowymi oraz przedsiębiorcami, ich organizacjami,
7) działania bezpośrednie lub współdziałanie z innymi podmiotami działającymi w podobnym obszarze,
8) wykorzystanie mediów w celu stworzenia strony internetowej ułatwiającej realizację celów Fundacji,
9) współpracę z mediami w celu promocji idei Fundacji,
10) współpracę z salami koncertowymi, instytucjami muzycznymi, muzeami, galeriami, szkołami i innymi instytucjami w zakresie realizacji celów Fundacji,
11) zlecanie wykonania szczegółowych zadań innym wyspecjalizowanym podmiotom,
12) udzielanie dofinansowao, dotacji, subwencji i darowizn osobom fizycznym lub prawnym na realizację ich działań zgodnych z celami Fundacji,
13) współpracę z biznesem oraz organizacjami społecznymi i samorządowymi,
14) umacnianie integracji środowisk twórczych Europy,
15) ochronę dziedzictwa kulturowego,
3. Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.
4. Statutowa działalnośd Fundacji może być prowadzona jako działalność odpłatna lub
nieodpłatna w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie .
5. Przedmiotem nieodpłatnej działalności Fundacji jest :
90.01.Z Organizacja przedstawień artystycznych.
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych.
85.52.Z Organizacja praktycznych i teoretycznych szkoleń o tematyce artystycznej.
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.
59.11.Z Produkcja filmów artystycznych, nagrań wideo i programów telewizyjnych z obszaru kultury i sztuki.
59.14.Z Organizacja pokazów filmowych (także w ramach festiwali)
58.11.Z Wydawanie książek.
58.19.Z Pozotała działalność wydawnicza.
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza.
6. Przedmiotem odpłatnej działalności Fundacji jest :
90.01.Z Organizacja przedstawień artystycznych.
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych.
85.52.Z Organizacja praktycznych i teoretycznych szkoleń o tematyce artystycznej.
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.
59.11.Z Produkcja filmów artystycznych, nagrań wideo i programów telewizyjnych z obszaru kultury i sztuki.
59.14.Z Organizacja pokazów filmowych (także w ramach festiwali)
58.11.Z Wydawanie książek.
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza.
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach.
7. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swej działalności zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2003r. nr 96 poz. 873 z póź. zm.).

§ 11
Dla realizacji swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz organizacji nie mających osobowości prawnej, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek Fundacji

§ 13
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, w kwocie pieniężnej 500,00 zł(pięćset złotych) wniesionej przez Fundatora.
2. Majątek fundacji stanowić będą nieruchomości, ruchomości, inne mienie, środki finansowe, a także prawa autorskie i pokrewne nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§ 14
1.Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
1) darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji osób fizycznych i prawnych, a także innych przysporzeń majątkowych przekazywanych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
2) odsetek bankowych, z funduszy inwestycyjnych, lokat bankowych,
3) dochodów ze zbiórek, aukcji, loterii i przetargów organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
4) papierów wartościowych,
5) praw majątkowych, pożytków i dochodów z tych praw,
6) wpływów z działalności statutowej,
7) dochodów z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Fundacji,
8) innych wpływów,
2. Dochody pochodzące z subwencji są użyte na realizację wszystkich celów Fundacji.

§ 15
Przyjęcie przez Fundację spadku może nastąpić pod warunkiem złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 16
W ramach Fundacji zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia,
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe,

Rozdział IV
Zarząd i Rada Fundacji

§ 17
Organami Fundacji są:
-Zarząd Fundacji,
-Rada Fundacji – o ile zostanie ona powołana,

§ 18
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji składa się od 2 do 5 osób i powoływany jest na okres 5 lat.
3. W skład Zarządu może wchodzid Fundator lub inne osoby.
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Cały zarząd jak i poszczególnych jego członków powołuje i odwołuje Fundator w drodze jednomyślnej uchwały.
6. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, ubezwłasnowolnienia, zrzeczenia się mandatu oraz odwołania przez Fundatora.
7. Prezes kieruje pracą Zarządu, a w razie jego nieobecności zastępuje go członek zarządu wybrany spośród pozostałych członków w drodze jednomyślnej uchwały podjętej przez Prezesa Zarządu.
8. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
9. Zarząd Fundacji odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, z tym że nie rzadziej aniżeli co 3 miesiące.
10. Posiedzenia Zarządu muszą byd protokołowane.
11. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków (kworum). Głosowanie tajne odbywa się w sprawach personalnych oraz na wniosek choćby jednego z członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.
12. Szczegółowe zasady działania Zarządu, zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy ustala regulamin zatwierdzony przez Fundatora.

§ 19
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.
2. Inne osoby mogą składad w imieniu Fundacji oświadczenia woli na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

§ 20
Do zakresu działań Zarządu należy:
1) określenie głównych kierunków działania Fundacji,
2) dokonywanie zmian Statutu i celów działania Fundacji,
3) uchwalanie budżetu i rocznych planów działalności,
4) podejmowanie uchwał o przynależności w innych organizacjach,
5) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Fundacji i przeznaczeniu jej majątku,
6) decydowanie w innych sprawach Fundacji,
7) kontrolowanie działalności Fundacji,
8) kierowanie bieżącymi sprawami gospodarczymi i organizacyjnymi Fundacji,
9) zarząd majątkiem Fundacji,
10) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
11) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania innych zobowiązań,
12) organizowanie i prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej,
13) uchwalanie regulaminów,
14) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

§ 21
Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani przez Fundację z tytułu pełnionych obowiązków.

§ 22
Zarząd co roku do dnia 31 marca jest zobowiązany przedłożyć Fundatorowi sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok kalendarzowy z działalności Fundacji.

§ 23
1. Rada Fundacji jest organem sprawującym nadzór nad działalnością Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 osób i jest powołana na okres 5 lat.
3. Pierwszych członków Rady Fundacji powołuje Fundator.
4. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada Fundacji, a zatwierdza Fundator.
5. W pracach Rady biorą udział wszyscy jej członkowie lub ich pełnomocnicy.
6. Członkowie Rady Fundacji są zobowiązani do wybrania spośród siebie Prezesa Rady. Prezes Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
7. Rada Fundacji odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej, aniżeli raz do roku.
8. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Rady Fundacji.
9. Posiedzenia Rady Fundacji muszą byd protokołowane.
10. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej przez pozostałych członków Rady Fundacji.
12. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Rada Fundacji nie podlega Zarządowi i działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
13. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
14. Członkiem Rady Fundacji może być członek zwyczajny, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
15. Szczegółowe zasady działania Rady Fundacji, zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy ustala regulamin zatwierdzony przez Fundatora.

§ 24
Do zadań Rady Fundacji należy:
1) nadzór nad działalnością Fundacji,
2) rozpatrywanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
3) podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania absolutorium Zarządowi po każdym roku działalności,
4) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,

Rozdział V
Postanowienia Końcowe

§ 25
1.Zmian w statucie dokonuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały podjętej w obecności wszystkich członków zarządu zaakceptowanej przez Fundatora.
2. Zarząd przedstawia Fundatorowi treść proponowanej uchwały dotyczącej zmian w statucie.
3. Fundator po zapoznaniu się z treścią uchwały w terminie 3 dni od dnia otrzymania propozycji uchwały Zarządu wyraża pisemną akceptację co do jej powzięcia bądź odrzucenia. W przypadku odrzucenia propozycji uchwały Fundator podaje jego przyczyny.
4. W przypadku akceptacji proponowanej przez Zarząd uchwały Zarząd podejmuje uchwałę w sposób, określony w ust. 1 niniejszego paragrafu.
5. W przypadku braku akceptacji treści uchwały przez Fundatora Zarząd, aby podjąć uchwałę jest zobowiązany do uwzględnienia uwag Fundatora i ponownego przeprowadzenia określonej powyżej procedury.

§ 26
1. Uchwałę o rozwiązaniu Fundacji podejmuje Zarząd, w obecności wszystkich członków Zarządu, większością 2/3 głosów, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Fundatora.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Fundacji Zarząd wyznacza likwidatorów, określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Fundacji.
3. O ile uchwała o rozwiązaniu nie stanowi inaczej, likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Fundacji, nie uregulowanych w Statucie mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach.
Copyright © 2016, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 518