I

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
 
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Fundacja Semibrevis, ul. Poranna 34/8, 53-026 Wrocław NIP: 8992797654, REGON:365370990, KRS: 0000635989.
2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Poranna 34/8, 53-026 Wrocław lub email: fundacja@semibrevis.pl.
3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO.
5. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody oraz/lub prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej, o którym stanowią w szczególności: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z późn. zm)., Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.), Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (z późn. zm.), Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (z późn. zm.), Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (z późn. zm.), Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (z późn. zm.), Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z późn. zm.).
6. Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność i prawo przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Gdy dane osobowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych.
8. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przez przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Semibrevis, o których mowa w pkt. 5 powyżej.
10. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: fundacja@semibrevis.pl lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Poranna 34/8, 53-026 Wrocław.
11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
12. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie  oraz nie podlegają profilowaniu przez Administratora.
13. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Copyright © 2016, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 515